บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กิจการสภา

 • thumbnail

  นายวิชัย แสนมาตร

  ประธานสภา อบตฯ

 • thumbnail

  นายจำนง ศรีครั่ง

  รองประธานสภา อบตฯ

 • thumbnail

  ส.ต.ต.ปรีชา ปามา

  เลขานุการสภา อบตฯ

 • thumbnail

  นางละมุล อ่อนดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี บุตรพรหม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายทองดี ธิทา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายสมศรี วรรณคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายดำรงค์ ฮวดศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายทองใบ คำเล็ก

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายศักดิ์ โยธาจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางสายพิน คู่กระสังข์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสาวนงชนก โสลำภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายบุญจันทร์ อาษาธง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายประยน ปะสาวะโท

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายคำพันธ์ คำสอาด

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายเพ็ง สุวรรณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางสาวอุทร ทาสิมมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางบรรจง บุญมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายสุภาพ สุดชารี

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นางพัฒนา ปิ่นแคน

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายบุญมา จันทะลัง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นางสาวบัวศรี พลหนา

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นางสีดา แนบเนื้อ

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายชัยศรี โฮงมาตย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายนคร แก้วสิงห์

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายสมหมาย สิงห์สุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายประจักร นามหาไชย

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายเสาร์ บุญพิโย

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นายบุญลอง บัวทุม

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

^