บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองสวัสดิการ

 • thumbnail

  นางบุญเลิศ ภูษาแก้ว

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  น.ส.มะลิวรรณ ปรินแคน

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายราชศักดิ์ หล้าเนตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

^