บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  ส.ต.ต.ปรีชา ปามา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เบอร์โทรศัพท์ 0898615607

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  ส.ต.ต.ปรีชา ปามา

  ปลัดอบต.หนองแวง นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 0898615607

 • thumbnail

  นางบุญเลิศ ภูษาแก้ว

  รองปลัดอบต.หนองแวง นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น 0810590418

 • thumbnail

  นางศิริญญา ลาวะลี

  ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานกองคลัง 0625152942

 • thumbnail

  นายสุขสันต์ บัวลอย

  หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น 0885827386

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

 • thumbnail

  นางสมพิศ บัวลอย

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นักบริหารงานศึกษา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 0895754221

 • thumbnail

  นางจิราพร สามิบัติ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 0841802536

สำนักงานปลัด

 • thumbnail

  นายสุขสันต์ บัวลอย

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

 • thumbnail

  นางรัตนา สอนราษี

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางปุริฉัตร พิมพ์สิงห์

  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายสุรชัย ศรีเคลือบ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสุภารัตน์ ไชยโคตร

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายพิทยา โคตุทา

  นักวิชาการเกษตร

 • thumbnail

  จ.อ.ก้องหล้า พลสุวรรณ์

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายสุรชัย มาหาญ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  น.ส.วิภาวรรณ ปุริตานัง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  น.ส.ธัญญาเรศ มะหันต์

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางรุ่งณภา ชมพู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายนิรุษณ์ เสาสูงยาง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

 • thumbnail

  นายนิคม อาษาธง

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายพลสัณห์ จันดำ

  พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ

 • thumbnail

  นายละไมล์ อุไชย

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • thumbnail

  นายศิริวัฒน์ ผลินยศ

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายประพันธ์ โยธาช้าง

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายจตุพร แซงกลาง

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • thumbnail

  นายทองสิทธิ์ นามหาชัย

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นางฉวีวรรณ โสลำภา

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายประสาท คำหาญพล

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นางศริญญา ลาวะลี

  ผู้อำนายการกองคลัง

 • thumbnail

  นางวิศรุตา พลภูเมือง

  นักวิชาการคลัง

 • thumbnail

  น.ส.สิตา เทพรินทร์

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นายนิติวุฒิ วรรณสุทธิ์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.พัชรี ศรศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางประพิมพ์พักตร์ พลสว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.รัตนา สุทธิโคตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสมพิศ บัวลอย

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางอังคณา หลักคำ

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางหนูคล้าย ราชธานี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสำเนียง ธิทา

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางวิลัยลักษณ์ เทียมวงเดือน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางคมแก้ว กิ่งเกตุ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางคำพุธ ปุริตานัง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางนพวรรณ ทองเฟื่อง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ อาษาธง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  น.ส.วรานุช สอนภักดี

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  น.ส.สุวิภา อ่างศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางมุธิตา อาจหาญ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางนิภาภรณ์ พันธุระ

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการ

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร สามิบัติ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  น.ส.มะลิวรรณ ปรินแคน

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิดา สุทธิกัมพล

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง

 • thumbnail

  นางบุญเลิศ ภูษาแก้ว

  รองปลัด อบต. รก.ผู้อำนายการกองช่าง

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 • thumbnail

  นายเมธิน สำราญพงษ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสุเมฆ มาตย์วิเศษ

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายวิทยา สอนศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

กิจการสภา

 • thumbnail

  นายวิชัย แสนมาตร

  ประธานสภา อบตฯ

 • thumbnail

  นายจำนง ศรีครั่ง

  รองประธานสภา อบตฯ

 • thumbnail

  ส.ต.ต.ปรีชา ปามา

  เลขานุการสภา อบตฯ

 • thumbnail

  นางละมุล อ่อนดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี บุตรพรหม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายทองดี ธิทา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายสมศรี วรรณคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายดำรงค์ ฮวดศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายทองใบ คำเล็ก

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายศักดิ์ โยธาจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางสายพิน คู่กระสังข์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสาวนงชนก โสลำภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายบุญจันทร์ อาษาธง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายประยน ปะสาวะโท

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายคำพันธ์ คำสอาด

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายเพ็ง สุวรรณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางสาวอุทร ทาสิมมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางบรรจง บุญมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายสุภาพ สุดชารี

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นางพัฒนา ปิ่นแคน

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายบุญมา จันทะลัง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นางสาวบัวศรี พลหนา

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นางสีดา แนบเนื้อ

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายชัยศรี โฮงมาตย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายนคร แก้วสิงห์

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายสมหมาย สิงห์สุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายประจักร นามหาไชย

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายเสาร์ บุญพิโย

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นายบุญลอง บัวทุม

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

^