เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อบัญญิติรายจ่ายปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลเบื้องต้นของอปท 
คำแถลง
 
  คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง 
  คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ 
  คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
บันทึกหลักการและเหตุผล 
  บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 
  บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 
  บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 
รายงานประมาณการรายรับ 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
รายงานประมาณการรายจ่าย 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
^