เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562

ข้อมูลเบื้องต้นของอปท 
คำแถลง

  คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง
  คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
  คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
บันทึกหลักการและเหตุผล
  บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
  บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
  บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ
^