เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย

1. สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
^