เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนแม่บทเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

1. ปก
2. สารบัญ
3. บทสรุปผู้บริหาร
4. บทที่-1-บทนำ
5. บทที่-2-สภาพทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. บทที่-3-ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร
7. บทที่-4-แผนงาน-โครงการ-งบประมาณด้านเทคโนโลยี
8. บทที่-5-แผนงาน-โครงการ-งบประมาณด้านเทคโนโลยี่
9. บทที่-6-แผนงาน-โครงการ-งบประมาณด้านเทคโนโลยี
10. ผนวก-ก
11. ผนวก-ข
12. ผนวก-ค
13. ผนวก-ง
14. ผนวก-จ
15. ผนวก-ฉ
16. ผนวก-ช
^