เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
2. เจ้าพนักงานธุรการ 
3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 
5. นักจัดการงานทั่วไป 
6. นักทรัพยากรบุคคล 
7. นักวิชาการเกษตร 
8. นักวิชาการคลัง 
9. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
11. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
12. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14. หัวหน้าสำนักงานปลัด 
^