เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลด้าน competency ของทุกตำแหน่ง

1. เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
3. เจ้าพนักงานพัสดุ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
4. นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
5. นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
6. นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) 
7. นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) 
8. นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) 
9. นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง) 
10. นักพัฒนาชุมชน 
11. นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
12. นักวิเคราะห์นโยายบและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
13. นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
14. นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
15. นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
^