เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดประมาณการรายรับ

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
  รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง      
  หมวดภาษีอากร 131,105.91 120,040.00 131,100.00
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 203,932.00 174,170.00 203,930.00
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 162,720.12 168,030.00 162,720.00
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 125,105.65 167,350.00 125,110.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง 622,863.68 629,590.00 622,860.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  หมวดภาษีจัดสรร 17,568,904.20 17,098,690.00 17,568,910.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,568,904.20 17,098,690.00 17,568,910.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,878,058.00 28,643,720.00 30,000,030.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,878,058.00 28,643,720.00 30,000,030.00
รวม 29,069,825.88 46,372,000.00 48,191,800.00
ความคิดเห็น
^