ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

ดัชนีรวม
มาตรา 7 (1)  โครงสร้างและการจัดองค์กร 
              
1. โครงสร้าง
              2. ประกาศ
มาตรา 7 (2)  สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน
มาตรา 7 (3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
มาตรา 7 (4)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ 
มาตรา 9 (1)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มาตรา 9 (2)  นโยบายและการตีความ

                    - นโยบายผู้บริหาร
มาตรา 9 (3)  แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของงบประมาณที่กำลังดำเนินการ
               1. แผนพัฒนาท้องถิ่น
                     - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
                     - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563
                     - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563
               2. แผนการดำเนินงาน
                      - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563
                      - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
               3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                      - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2563
มาตรา 9 (4)   คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน
มาตรา 9 (5)   สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7 วรรคสอง)
มาตรา 9 (6)   สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (ไม่มีภารกิจ)
มาตรา 9 (7)   มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
มาตรา 9 (8)   ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

                 1. ประกาศประกวดราคา สอบราคา ฯ
                 2. แผนจัดหาพัสดุ
                     - แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
                 3. สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร. 1
                     - สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
                     - สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
                     - สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
                     - สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
                     - สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
                     - สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
                     - สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
                     - สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
                 4. สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
                 5. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
                 รายงานอื่น ๆ
                 1.  รายงานสถานะทางการเงิน
                     - รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
                 2.  รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแวง
                     - รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) 
                     - รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
                     - รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
                 3. แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
                 4. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
                     - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
^