E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0008 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdf ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (52.62 KB) Admin พ.ค. 2563
E-0007 รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ.pdf รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (2.94 MB) Admin พ.ค. 2563
E-0006 คู่มือประชาชน.pdf คู่มือประชาชน (728.87 KB) Admin พ.ค. 2563
E-0005 คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้าง.pdf คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (56.9 MB) Admin พ.ค. 2563
E-0004 อำนาจหน้าที่.pdf อำนาจหน้าที่ (231.65 KB) Admin พ.ค. 2563
E-0001 โครงสร้าง อบต.หนองแวง.pdf โครงสร้าง อบต.หนองแวง (60.87 KB) Admin พ.ค. 2563
1
^