E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0007 รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ.pdf รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (5.24 MB) Admin พ.ค. 2564
E-0023 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (1.39 MB) Admin พ.ค. 2564
E-0022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564.pdf สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (64.25 KB) Admin พ.ค. 2564
E-0021 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร.pdf เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 64 (952.02 KB) Admin พ.ค. 2564
E-0020 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ....pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง รอบ 12 เดือน (368.59 KB) Admin พ.ค. 2564
E-0019 โครงสร้างองค์กร.pdf โครงสร้าง (86.52 KB) jeab เม.ย. 2564
E-0018 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ.pdf ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (3.06 MB) jeab พ.ย. 2563
E-0017 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (216.54 KB) Admin มิ.ย. 2563
E-0016 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด.pdf แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด (249.5 KB) Admin มิ.ย. 2563
E-0015 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน.pdf แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (311 KB) Admin มิ.ย. 2563
E-0014 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษี.pdf คำร้องคัดค้านการประเมินภาษี (237.29 KB) Admin มิ.ย. 2563
E-0013 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (269.31 KB) Admin มิ.ย. 2563
E-0012 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (322.35 KB) Admin มิ.ย. 2563
E-0011 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.docx เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (504.58 KB) Admin มิ.ย. 2563
E-0010 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565.docx แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (639.82 KB) Admin พ.ค. 2563
E-0009 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562-2565).pdf แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562-2565) (1.97 MB) Admin พ.ค. 2563
E-0008 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdf ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (52.62 KB) Admin พ.ค. 2563
E-0006 คู่มือประชาชน.pdf คู่มือประชาชน (728.87 KB) Admin พ.ค. 2563
E-0005 คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้าง.pdf คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (56.9 MB) Admin พ.ค. 2563
E-0004 อำนาจหน้าที่.pdf อำนาจหน้าที่ (231.65 KB) Admin พ.ค. 2563
1
^