Download

pdf
ประกาศรับสมัครบุคคล.pdf
ประกาศรับสมัครบุคคล
pdf
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน.pdf
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบร.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน พ.ศ. 2547
pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององ.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
pdf
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและก.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
pdf
พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537.pdf
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
^