Download

pdf
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2/2565.pdf
รายงานโอนงบประมาณ ครั้งที่ 2/2565
pdf
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565.pdf
รายงานโอนงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565
pdf
โอนงบประมาณ38/64.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่38/2564
pdf
โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 37/2564.pdf
รายงานโอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 37/2564
pdf
รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 10/2564.pdf
รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 10/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 36/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 36/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 35/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 35/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 34/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 34/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณ ครั้งที่ 33/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 33/2564
pdf
รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจง ครั้งที่ 9/2564.pdf
รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 9/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 32/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 32/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 31/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 31/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 30/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 30/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 29/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 29/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 28/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 28/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 27/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 27/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 26/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 26/2564
pdf
การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา.pdf
ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.หนองแวง
pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4.2563.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4
pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3.2563.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3
pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3.2563.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2.2563.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1.2563.pdf
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
pdf
โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 25/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 25/2564
pdf
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล.pdf
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล
pdf
คำสั่งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ.pdf
คำสั่งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ.pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด.pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด
pdf
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัด.pdf
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัด
pdf
คำสั่งมอบอำนาจปลัดให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน.pdf
คำสั่งมอบอำนาจปลัดให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน
^